Vissza

Sportmászás a járványügyi korlátozások idején

Magyarország Kormánya 2020. november 4-től a járványügyi helyzetre tekintettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki és a járvány további terjedésének megelőzése érdekében a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) korlátozó intézkedéseket rendelt el, amely intézkedések 2020. november 11-én hatályba léptek. A rendelethez az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért Felelős Államtitkársága készített a sportszférára vonatkozó pontosító kommentárt, melyet Dr. Szabó Tünde államtitkár asszony küldött meg részünkre. Ezek alapján a mászótermi edzések és versenyek a rendelet időtartama alatt az alábbi feltételek szerint folytathatók:
 • versenyrendszerben szervezett sportrendezvény megtartható, kizárólag nézők nélkül
 • a mászótermek edzés és verseny keretében kizárólag versenyszerűen sportolókat fogadhatnak. Versenyszerű sportolónak azok az MHSSZ versenyrendszerében regisztrált sportolók tekinthetők, akik rendelkeznek versenyengedéllyel és érvényes sportorvosi engedéllyel
 • nevelési, oktatási intézményben található mászófalakra vonatkozhat a fentieknél szigorúbb szabályozás, ez a fenntartó hatásköre
 • szabadidős sportolók a termeket nem látogathatják
 • a versenyszerű sportolók edzésen, valamint versenyen a kijárási tilalom idején is részt vehetnek, ezek helyszíne és a lakóhelyük között 20:00 és 05:00 óra között is mozoghatnak, de ezen jogosultságukat az előírt dokumentumokkal ellenőrzés esetén igazolniuk kell
 • a rendelet 30 napra, 2020. december 11-ig szól
  A részletek:

I. Maszkviselés

A kötelező maszkviselés szabálya alól a sporttevékenységet végző személy két esetben mentesül:
 1. bevásárlóközpont területén lévő, sportolásra szolgáló helyiségekben végzett sporttevékenység esetén – erre azonban a Korm. rendelet további rendelkezéseinek tükrében csak a versenyszerűen sportolók edzése vagy a számukra szervezett sportrendezvényen történő részvétel esetén kerülhet sor
 2. illetve a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen végzett sporttevékenység alkalmával -a Korin. rendelet többi rendelkezésének figyelembevételével erre csak versenyszerűen sportoló edzése vagy számára szervezett sportrendezvényen történő részvétele, valamint szabadidős céllal csak egyéni sportágak esetén a csoportosulás elkerülésével kerülhet sor.

II. Sporttevékenység végzése a kijárási tilalom alatt

Este 8 óra és reggel 5 óra között-e rendeletben meghatározott kivétellel – mindenki köteles  a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Ettől eltérően többek között d) a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott
 • da) edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából,
 • db) edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából,
 • dc) edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve
a szálláshelyre történő közlekedés céljából, este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás. Az erre az esetre történő hivatkozást azonban okirattal szükséges igazolni. Az igazolás minta az alábbi linken letölthető: Word formátum PDF formátum Az edzésen, sportrendezvényen való részvétel, oda való eljutás és onnan való távozás jogszerűségének igazolásához a sportolónak magánál kell tartania személyazonosságát, lakcímét, tartózkodási helyét igazoló dokumentumot, igazolványát, és versenyszerű sportolói jogállását igazoló okiratot. Okirat hiányában, este 8 óra és reggel 5 óra között, tilos a a fenti okból a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás. A sportszféra tekintetében tehát kivételt képez, ha a kijárási tilalom időszaka alatt a lakóhely, tartózkodási hely elhagyására vagy a közterületen tartózkodásra
 • munkavégzés céljából, vagy a munkavégzés helyszínére történő utazás miatt kerül sor. E jogcím alapján a hivatásos sportolók, a sportszakemberek, valamint a sportrendezvény kapcsán munkavégzés céljából jelenlévők (rendező szervezet, biztonsági szolgálat alkalmazottai, sajtó képviselői, doppingellenőrök, stb.) munkaviszonyukra vagy megbízási jogviszonyukra tekintettel és csak e célból mentesülhetnek a kijárási tilalom betartása alól;
 • a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) szerint versenyszerűen sportoló a számára tartott edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel, valamint az edzés vagy sportrendezvény helyszínére, illetve az onnan történő hazautazás céljából, az ehhez szükséges időtartamra mentesül a kijárási tilalom betartása alól. Az Stv. 1. $ (3) bekezdése szerint versenyszerűen sportoló (versenyző) az a természetes személy, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A versenyző vagy amatőr vagy hivatásos sportoló.
A sportszervezet részéről a vele szerződéses vagy tagsági jogviszonyban álló sportolók és sportszakemberek részére a Kormány honlapján közzétételre kerülő minta szerinti igazolás kiadása szükséges. Mind a versenyszerűen sportoló amatőr, mind pedig a hivatásos sportoló jogosult az igazolásra. A hivatásos sportoló esetében mindezt a munkajogviszonya vagy megbízási jogviszonya is alátámasztja. A versenyszerűen sportolók körébe csupán a versenyengedéllyel rendelkező sportolók tartoznak, így azon sportolók, akik tagsági vagy szerződéses jogviszonyban állnak sportszervezettel vagy sportszövetséggel, tehát igazolt sportolók, ugyanakkor versenyengedéllyel nem rendelkeznek, jelen rendelkezések szempontjából szabadidős sportolónak minősülnek, és őket a versenyszerűen sportolókra vonatkozó korlátozás alóli kivétel szabályok adta lehetőségek nem illetik meg. A versenysporton túli egyéb, szabadidős célú sporttevékenység végzése és az ilyen sporttevékenység helyszínére történő utazás este 8 és reggel 5 óra között nem lehetséges, azaz mindennemű más, nem versenyszerűen végzett sporttevékenységet úgy kell ütemezni, hogy az érintett sportolóknak reggel 5 óra előtt ne kelljen elindulniuk és számukra biztosított legyen az este 8 óráig történő hazatéréshez szükséges időtartam. Az edzések megszervezése és megtartása során is javasolt figyelemmel lenni a veszélyhelyzethez kapcsolódó, fennálló tilalmak és korlátozások mellett a sportágak nemzetközi szövetsége által hozott döntések és ajánlások betartására, valamint a sportlétesítmények működtetésére vonatkozó protokollokra, a sportlétesítmények tulajdonosai, üzemeltetői által előírtakra, az Országos Sportegészségügyi Intézet állásfoglalására, továbbá a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai álláspontjára.

III. Közterületen, sportpályákon sporttevékenység végzése

A közterületen, nyilvános helyen (a közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló hely) és a szabadtéri sportpályákon sporttevékenység az alábbi esetekben végezhető: a) egyéni szabadidős sporttevékenység: - versenyszerűen sportolók és szabadidős sportolók számára, ha az nem valósít meg csoportosulást, gyülekezést és a sportolók legalább egy méter távolságot tartanak egymástól. b) csapatsportágakban: kizárólag akkor, ha azt az Stv. szerinti versenyszerűen sportolók végzik (edzésen vagy sportrendezvényen történő részvétel). A sportág jellegéből adódóan több személy egyidejű részvételével, csoportban végzett sporttevékenység (pl. sárkányhajózás), illetve csapatsportok (futball, kosárlabda, kézilabda, jégkorong, amerikai futball, egyéb gyakorlására tehát -- helyszíntől függetlenül – szabadidős tevékenység keretében még reggel 5 és este 8 óra között sincs lehetőség. A versenyszerűen sportolók számára tartott edzésekre azonban mind zárt térben, mind szabadtéren, egyéni vagy csoportos sportolás keretében is sor kerülhet. A sporttevékenység végzése során a maszk viselése nem kötelező.

IV. Sportrendezvények, sportesemények látogatása, szervezése

A sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható. A sportrendezvényen nézőként tartózkodni tilos. A Korm. rendelet megtiltja a sportrendezvénynek nem minősülő sportesemény szervezését, tartását és az azon való részvételt. A Korm. rendelet alkalmazásában sportrendezvény kizárólag a versenyrendszerben szervezett sportrendezvény (verseny, mérkőzés). A versenyrendszerben szervezett verseny, mérkőzés megtartható, de kizárólag „zárt kapuk“-kal, nézők nélkül. A sportrendezvényen a versenyszerű sportolók mellett részt vehetnek, jelen lehetnek a sportszakemberek (így edzők, csapatvezetők, mérkőzésvezetők, versenybírók, sportegészségügyi szakemberek), valamint a doppingellenőrök, a biztonsági és a sportlétesítmény működtetéséért felelős szakmai személyzet, továbbá a sajtó képviselői - ebben a minőségükben. A védelmi intézkedések betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény vagy helyiség üzemeltetője köteles gondoskodni. A versenyrendszer működtetése során figyelemmel kell lenni a veszélyhelyzethez kapcsolódó, fennálló tilalmak és korlátozások mellett a sportágak nemzetközi szövetsége által hozott döntések és ajánlások betartására, a sportágak nemzetközi versenyrendszerének alakulására, valamint a sportlétesítmények működtetésére vonatkozó protokollokra, az Országos Sportegészségügyi Intézet állásfoglalására, továbbá a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakinai álláspontjára.

V. Szabadidős létesítmények látogatása

A Korm. rendelet alapján nem látogatható az edzőterem, fitneszterem, az uszoda és a jégpálya. E tilalom alól egyetlen kivétel van, az Stv. szerint versenyszerűen sportoló számára tartott edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel, e célból tehát a felsorolt helyszíneken történő tartózkodás – az érintett sportoló és a sporttevékenység végzéséhez feltétlenül szükséges személy számára, aki nem lehet néző – megengedett. A Sportért Felelős Államtitkárság az edzőterem, fitneszterem fogalmát úgy értelmezi, hogy az minden fizikai és szellemi sporttevékenység szervezett keretek között történő megtartására szolgáló helyiségre vonatkozik, tehát ide tartozik a táncstúdió, jógastúdió stb. is. Sportlétesítmények, sporttevékenység végzésére szolgáló egyéb helyiségek használata kizárólag a versenyszerűen sportolók számára megengedett edzés vagy sportrendezvényen történő részvétel céljából. Nem szervezhető tehát szabadidős, lakossági korcsolyázás jégpályán, nem fogadhat szabadidős, lakossági céllal sportolót az uszoda, az edző és fitneszterem, egyéb sportlétesítmény. A versenyszerűen sportolók számára tartott edzésekre azonban mind zárt térben, mind szabadtéren (lsd. Rendelet 4. 3), egyéni vagy csoportos sportolás keretében is sor kerülhet. A sporttevékenység végzése során a maszk viselése nem kötelező. Budapest, 2020. november 11. A Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár asszony által küldött kommentár teljes szövege az alábbiakban olvasható: